София 1000, Бул. Княз Александър Дондуков 50
Бургас 8000, Ул. Александър Стамболийски 15

Bulgarian Bulgarian

Юридически услуги

ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

• учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества с българско и чуждестранно участие;

• учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;

• преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне на всички видове търговски дружества;

• промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;

• свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците;

• свикване и провеждане на общи събрания на облигационерите;

• консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества и стандартите за добро корпоративно управление;

• процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите;

• извършване на due diligence на местни дружества.

ДАНЪЧНО ПРАВО

• консултации в областта на данъчното облагане като цяло и косвените данъци – ДДС и акцизи в частност;

• обжалване на всички видове актове, издавани от органите на НАП и от органите на местно самоуправление;

• всички видове данъчни регистрации – ДДС, лицензирани складодържатели и др.

ТРУДОВО ПРАВО

• изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правилници за вътрешен трудов ред, декларации и др.;

• подготвяне на всякакви необходими документи, свързани с процедурата по намаляване на работници и служители;

• due diligence доклади, включващи и отразяване на пълна картина на трудовоправното състояние на съответното дружество.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

• осигуряване на документи, свързани с производства пред административни органи;

• оспорване на всички видове откази на административни органи, както и на всички видове административни актове пред всички инстанции.

ВЕЩНО ПРАВО И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

• консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел;

• пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;

• участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство; пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове, ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради; договори за наем и управление на недвижими имоти и многофункционални търговски центрове; процесуално представителство по дела от вещноправен характер.

АВТОРСКО ПРАВО. ПАТЕНТИ

• изготвяне на издателски договори, договори за продукция и копродукция на филми и телевизионни програми, договори за отстъпване права на излъчване и разпространение на телевизионни филми, програми и предавания, на радиопредавания, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право.

• регистрации на търговски марки на национално, европейско и международно ниво.

• консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

• уреждане на имуществени отношения между съпрузите, сключване на брачни договори, прекратяване на брака и уреждане на имуществени отношения между съпрузи след брака

• уреждане на наследственоправни отношения и казуси;

МЕДИЙНО ПРАВО

• консултиране на кабелни оператори, филмови продуценти, рекламодатели, медиийни агенции, актьори, музикални изпълнители, издатели, финансови институции и инвеститори и др.

БАНКОВО ПРАВО

• общо корпоративно банкиране и предоставяне на обезпечения,

• обслужване на банкови сделки – банкови акредитиви, банкови гаранции и други.

КОНКУРЕНТНО ПРАВО

• консултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;

• консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и други случаи, предвидени от Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;

• консултиране на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;

• консултиране във връзка с ограниченията към забранени споразумения, решения и съгласувани практики, касаещи пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници на суровини и други антиконкурентни клаузи;

• консултации по условията за освобождаване от забраната за определени споразумения, решения и съгласувани практики, включително приложимост на групово освобождаване от забраната;

• процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

• услуги в процеса на кандидатстване за изпълнител на ОП;

• услуги в процеса на обжалване на всички видове актове на възложители;

• услуги в процеса на отчитане на ОП;

• консултиране на възложители на Обществени поръчки.

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

• процесуалното представителство пред всички съдилища на територията на Република България от висококвалифицирани адвокати;

• представителство пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и пред всички други други арбитражи ad hoc.

ДРУГИ УСЛУГИ

• регистрации на туроператори и туристически агенти;

• регистрации на земеделски производители;

• регистрации на строители в Строителния регистър;

• регистрации на всякакъв вид неправителствени организации;

• придобиване на визи и българско гражданство от чужденци.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

• Обработка и сортиране на първични счетоводни документи;

• Контрол за съответствие на първичните счетоводни документи със съществуващата данъчна и счетоводна нормативна уредба;

• Съставяне на вторични счетоводни документи;

• Осчетоводяване на първичните и вторични документи в съответствие както с разпоредбите на законодателството, така и с вътрешно фирмени политики и потребности от информация;

• Създаване и управление на база данни за отчитане и контрол на дълготрайните материални и нематериални активи. Подготовка и съставяне на амортизационни планове и инвентаризационни описи и вътрешни документи;

• Начисляване на дължими данъци и обработка на всички платежни документи към бюджета;

• Изготвяне на дневници и справки-декларации по Закона за данък добавена стойност, ИНТРАСТАТ декларации, както и всякакви други справки и декларации изисквани от Националната агенция за приходите;

• Изготвяне на справки и обработка на информация за нуждите на Българска народна банка, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт и други държавни органи, както и в изпълнение на вътрешно фирмени политики или за нуждите на управленския екип;

• Пълно оперативна обработка и приключване на счетоводната отчетност;

• Годишно счетоводно приключване;

• Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети и годишни статистически формуляри до Националния статистически институт;

• Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации съглавно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);

• Труд и работни заплати. Личен състав.

За нас

Аз съм адвокат Иво Антонов.

Поддържам кантори в София и Бургас.

Какви са нашите приоритети? Прочетете ТУК.

Свържете се с мен ТУК.

 

Web Visual Stories

© 2015 Antonov Consulting. All Rights Reserved. Developed by Selecta Publishers & Vasil Antonov